پکیج دی اسمارت

Mega Package Yearly $250

  • قیمت خشاب (CAM) و کارت دی اسمارت (Smart Card) مبلغ 50$ میباشد که فقط یکبار در شروع اشتراک پرداخت میشود و برای تمدید نیازی به خرید کارت جدید نمی باشد ، در صورت عدم تمدید نیز خشاب و کارت شما خریداری میگردد.
  • بدیهی است برای استفاده از این سرویس حتما نیاز به دستگاه با قابلیت ورودی خشاب و برای استفاده از شبکه های HD نیاز به دستگاه HD ساپورت میباشد.