پکیج های دیجی ترک

12Months $150

6Months $180

12Months $320

6Months $180

12Months $340

6Months $210

12Months $370

6Months $300

12Months $530

اطلاعات و لینک های مرتبط

  • دستگاه مخصوص دیجی ترک Digiturk HD BOX DT9103 به قیمت 350$ میباشد که فقط یکبار در شروع اشتراک پرداخت میشود و برای تمدید نیازی به دستگاه جدید نمی باشد ، در صورت عدم تمدید نیز دستگاه شما خریداری میگردد.

Turksat 2A/3A @ 42° East

Eutelsat 7A @ 7° East